Kerntaak
Het is een doorn in het oog van de PVV dat de overheid zich al lang niet meer beperkt tot haar kerntaken, zoals daar zijn defensie, veiligheid, openbare orde en infrastructuur. Op allerlei terreinen bemoeit de overheid zich met sociaal-economische aspecten, zoals onderwijs, gezondheidszorg en minderheden. "Al die taken die de overheid zich heeft toegeŽigend, kosten heel veel geld. De staat die als een albedil (bemoeial, red) haar tentakels tot in de verste uithoeken van de samenleving uitspreidt, vaardigt heel veel wetten, regels en regeltjes uit om ervoor te zorgen dat alles zo gaat zoals zij wil." Volgens de partijleider doen de belangrijkste problemen zich voor op de terreinen waarop de zeggenschap van de overheid het grootst is: onderwijs, gezondheidszorg, infrastructuur, veiligheid, woningbouw en de verzorgingsstaat. Het sociale zorgstelsel moet dus op de schop, want mensen zijn met het huidige zorgstelsel van de overheid afhankelijk gemaakt, dat volgens hem apathie en inactiviteit in de hand heeft gewerkt. In Wilders pleidooi voor een terugtredende overheid dient er wel een vangnet te zijn om mensen op te vangen die 'echt niet voor zichzelf kunnen opkomen', onder andere mensen die niet in staat zijn om werk te vinden, arbeidsongeschikten, zieken en ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen.


Subsidie
Naast het snijden in de verzorgingsstaat, moet ook de 'subsidiecultuur' onder het mes. In Wilders' onafhankelijkheidsverklaring valt te lezen dat de PVV streeft naar de afbouw van 'subsidiestaat Nederland'. Sociale instellingen, zoals buurthuizen en welzijnswerkers, die met (criminele) jongeren werken krijgen te maken met een subsidiestop. Wilders wil geen geld meer geven aan deze 'geldverslindende' projecten, want een harde aanpak is nodig. Liever investeert hij in opvoedingsinternaten, zoals de omstreden Glenn Mills scholen, waar jongeren door middel van harde discipline vernederd en geestelijk kapot worden gemaakt. 'Criminele jongeren dienen (tijdelijk) uit de maatschappij te worden verwijderd', aldus Wilders. Wie het partijprogramma van de PVV leest komt tot de conclusie dat geen enkele subsidiekraan gespaard blijft, dus ook huurtoeslag en zorgtoeslag zullen er aan moeten geloven. Niet alleen de subsidie voor de 'softe sector' dient gestopt te worden, ook subsidieregelingen voor politieke partijen behoren wat Wilders betreft tot het verleden. Zijn eigen partij krijgt geen subsidie van de staat. Wie de geldschieters in zijn geval wel zijn blijft onduidelijk omdat Wilders hier geen openheid over wil geven. "Wij zijn geen partij die teert op de zak van de belastingbetaler, die onnodig parasiteert van de staatsruif, maar een beweging van burgers: vrije mensen die hun eigen keuzes maken en die niet aan het subsidie-infuus liggen."


Kloof
Wilders' economische beleid is gebaseerd op een neoliberale visie, waarin de rol van de overheid zo ver mogelijk wordt teruggedrongen, waar de belastingen fors omlaag worden gebracht en waar alle mogelijke obstakels op de weg van het vrije ondernemerschap worden verwijderd. Ook het utilitarisme, nuttigheidsdenken, speelt een rol in de manier waarop Wilders zijn economische politiek bedrijft. Utilitarisme is een theorie van zedelijkheid en politiek die alles beoordeelt naar het nut voor de mensen. Het paaien van de bevolking met belastingverlaging is hier een voorbeeld van, want degene die echt profiteren van een verlaging zijn de rijken en het bedrijfsleven. Dat de gewone burger daar ook iets profijt van heeft, is slechts bijzaak. Wilders en de PVV geloven heilig in de neoliberale werking van de economie met economische groei en vermindering van armoede. Echter, armoede is door de neoliberale politiek niet verminderd en de kloof tussen arm en rijk is de laatste jaren slechts groter geworden.


Desastreus
Uit het artikel in Alert! nummer 1 van dit jaar is duidelijk geworden dat anti-islam uitspraken Wilders op het lijf zijn geschreven. Elke keer weet hij te scoren met deze extreemrechtse retoriek. Wie de economische politiek van Wilders bekijkt bespeurt niets anders dan een neoliberale aanpak van problemen. Het paaien van de bevolking met een belastingverlaging is puur populisme, want op andere gebieden zal de economische politiek van Wilders hard ingrijpen. Meer marktwerking, minder overheid. Nederland moet af van de verzorgings- en subsidiestaat. Het is niet te hopen dat Wilders de grootste partij van het land gaat worden, want het gros van de bevolking zal dan in slecht economisch weer terechtkomen.

Politiek van extreem rechts

        Snoeien en afschaffen: de economische mantra van Geert Wilders.


Elke keer weer weet Geert Wilders te scoren met zijn favoriete item, islamofobie, dat zich direct daarna vertaalt in virtuele zetelwinst. Wilders staat inmiddels stabiel op 31 zetels in diverse peilingen. PotentiŽle stemmers lijken zich vooral te laten leiden door zijn anti-moslim uitspraken maar hebben kennelijk weinig oog voor zijn economische beleid. Vooral de minderbedeelden zullen in zwaar weer terechtkomen dankzij de nieuwe regering waarin Wilders met zijn Partij voor de Vrijheid (PVV) het veto recht heeft en zijn a-sociale bezem door de sociale verworvenheden zal halen.


"Dit kabinet is een ramp voor Nederland. De hardwerkende burger kan fluiten naar een belastingverlaging en volgens het Centraal Planbureau worden de lasten met maar liefst anderhalf miljard verzwaard." Het zijn slechts enkele populistische regels uit de nieuwsbrief van de Partij voor de Vrijheid. Als het aan Wilders ligt dan krijgen burgers en ondernemers een belastingverlaging van 16 miljard. Deze verlaging dient volgens Wilders bekostigd te worden door bezuinigingen op onder andere ambtenaren, ontwikkelingshulp en een stop op subsidies. Het is per slot van rekening de belastingbetaler die deze zaken financiert. Veel baat hebben de minima niet bij deze belastingverlaging, want door het lage inkomen draagt zij nauwelijks belastinggelden af. Een maximale winst wordt wel geboekt aan de kant van de rijken en het bedrijfsleven, want zij betalen immers veel belasting. Wie nu veel belasting betaald, zal met de maatregelen van Wilders minder gaan betalen en daardoor nog meer overhouden.


Werkloos
Wilders wuift kritiek op zijn inkomenspolitiek weg. In zijn optiek jaagt belastingverlaging juist de economie aan en daarvan profiteert iedereen. Er zullen meer banen komen en daardoor meer mensen met een hoger inkomen die meer te besteden hebben. Kortom de economie zal weer floreren. Echter, met de voorstellen van Wilders valt dat te betwijfelen. In eerste instantie wil de PVV gaan snoeien in het (niet-productieve) ambtenarenapparaat, dat grotendeels teruggebracht dient te worden tot 50 procent. Concreet betekent dit snoeien dat een nieuwe schare werklozen. Mensen met hoge opleidingen, die reeds jarenlange werkervaring hebben, zullen zich op de krappe arbeidsmarkt gaan begeven. Het ligt in de lijn der verwachting dat juist zij voorrang krijgen op (werkloze) mensen die geen hoge opleiding hebben genoten. De veronderstelde nieuwe banen zullen dus in eerste instantie worden vergeven aan het overtollige personeel uit de ambtenarij. Overheidsbemoeienis om mensen via 'positieve discriminatie' aan een betaalde baan te helpen komt niet ter sprake in Wilders politieke visie, want de overheid dient zich niet meer te bemoeien met de zelfregulerende werking van de economie.


Vakbonden
Op naar een vrije economische samenleving zonder al teveel overheidsbemoeienis. Het zijn de ideeŽn van Wilders die meer vrijheid opleveren voor het bedrijfsleven en daarbij de verzorgingsstaat steeds verder uithollen. Wilders pleit bijvoorbeeld voor versoepeling van het ontslagrecht en wil ook het minimumloon afschaffen. Wie jonger dan 27 jaar is kan volgens de plannen van partijleider Wilders niet meer rekenen op een uitkering. Of je studeert of je werkt, maar het recht op een uitkering onder de 27 jaar vervalt. Andere rechten waarvoor vakbonden in het verleden jarenlang strijd hebben gevoerd, zoals het CAO-overleg, worden in het beleid van de PVV de nek omgedraaid. In een van de geschriften van Wilders pleit de voorman voor het loskoppelen van het algemeen bindend verklaren van CAO's.


Fraudeurs
Nederland is verworden tot een 'luilekkerland' waar fraudeurs en sjoemelaars misbruik maken van sociale voorzieningen, aldus de PVV. Een groot deel van de WAO'ers behoort volgens Wilders tot de groep die misbruik maken van voorzieningen. In een van de weinige toespraken zegt de partijleider: "Ook de verzorgingsstaat blijft in de papieren lopen. Nederland luilekkerland. De groei in de WAO is er inmiddels uit, maar een echte teruggang is er nog steeds niet. Goede sociale voorzieningen is een voorrecht, zeker als het gaat om een behoorlijke AOW, maar een miljoen arbeidsongeschikten betekent echter dat er op grote schaal misbruik wordt gemaakt. Toen ik onlangs op bezoek in de VS tegen ondernemers zei dat we hier bijna 1 miljoen arbeidsongeschikten hebben en 1 op de 4 mensen tussen 15 en 65 inactief is, vroeg men mij of er een epidemie ons land had geteisterd." Ook blijkt Wilders niet op de hoogte te zijn hoe er wordt omgesprongen met de herkeuring van WAO'ers. Diverse media hebben er inmiddels aandacht aan besteed. Mensen worden gezond verklaard terwijl ze nauwelijks in staat zijn tot werk. Het resultaat van de keuringsartsen haalt Wilders aan om zijn visie op frauderende WAO'ers te verduidelijken. Wilders:"De herkeuringen in de WAO, waarbij de helft blijkt te worden goedgekeurd, hebben aangetoond dat jarenlang mensen ten onrechte als arbeidsongeschikt zijn gezien. Die verzorgingsstaat moeten we dus veranderen."