TNF-alfaremmers uit ziekenfonds

Doelmatiger werken is de beste manier om te bezuinigen. Saving lives and costs, zoals president Obama zei, ofwel betere zorg tegen lagere kosten. Een diabetespatiënt die vanaf het begin goed begeleid wordt, kan anders leren eten en meer gaan bewegen. En kan zich preventief laten controleren op bijvoorbeeld voet complicaties. Grote ingrepen als amputaties zijn dan minder snel nodig."Overheveling TNF-alfaremmers naar ziekenhuiskader

Oud minister Klink wil per 1 januari 2011 de zogenoemde TNF-alfaremmers van het GVS  (“Geneesmiddelen Vergoedings Systeem”) overhevelen naar het ziekenhuiskader. De betreffende geneesmiddelen (onder andere Remicade, Enbrel en Humira) worden ingezet bij patiënten met ernstige ziekten, zoals reumatoïde artritis, ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, Psoriasis en chronische Sarcoïdose. Hij heeft hierover op 14 juli een brief gestuurd naar de Tweede Kamer (brief met kenmerk GMT-VDG 3012901). Met deze maatregel wilt de minister fors besparen op de kosten van deze farmaceutische zorg en de bekostiging principieel wijzigen.

Ab Klink

Korting niet acceptabel


De NVZ vereniging van ziekenhuizen (NVZ) is verbaasd dat de minister een dergelijk ingrijpend besluit heeft genomen, zonder overleg hierover met betrokken partijen. Zoals het besluit er nu uitziet, betekent deze overheveling een verkapte korting voor de ziekenhuizen van € 50 miljoen. Deze korting is niet realistisch en zal ten koste gaan van de zorg. Bovendien moet het besluit al ingaan per 1 januari 2011. Daarmee is er volstrekt onvoldoende tijd voor een zorgvuldige voorbereiding en uitvoering van de maatregel.


Specialistische medicatie onder verantwoordelijkheid ziekenhuis Bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) leefde al langer het voornemen om een aantal groepen medisch-specialistische geneesmiddelen, die deel uitmaken van de ziekenhuisbehandeling maar nu nog onder het GVS vallen, onder te brengen onder de aanspraak en bekostiging van de medisch specialistische zorg. Dit mede vanwege het advies dat het College voor zorgverzekeringen (CVZ) in 2008 heeft uitgebracht inzake de afbakeningsproblematiek intra/extramurale farmaceutische zorg (NVZ Nieuws, 15 mei 2008, nr. 17). Het voornemen van VWS schoof op, mede door het uitstellen van de invoering van prestatiebekostiging. Om nu toch een eerste stap te zetten besloot het ministerie om alvast per 2011 de geneesmiddelengroep TNF alfaremmers onder de ziekenhuisfinanciering te brengen. Dit houdt in dat enkele van de producten uit die groep uit het GVS zullen worden verwijderd. Die middelen komen dan vanaf 2011 voor rekening van de ziekenhuizen. Ook de kosten van deze geneesmiddelen in de thuissituatie komen dan onder het ziekenhuisbudget te vallen. Naar schatting gaat het om een bedrag van € 300 miljoen aan extramurale middelen. Ziekenhuizen zullen daartoe budgettair worden gecompenseerd. De kosten van intra- en extramurale middelen gezamenlijk bedragen ongeveer € 400 miljoen. VWS verwacht dat ziekenhuizen 12,5 % korting (€ 50 miljoen) kunnen bedingen op de inkoopprijzen van deze geneesmiddelen door het voeren van een preferentiebeleid en boekt die besparing vast in.


Met dank  aan de SP


10-09-2010 • Minister Klink schrapt zijn besluit om TNF-alfaremmers, een medicijn dat veel gebruikt word door Reumapatiënten, voortaan alleen via ziekenhuizen te bekostigen. Reden hiervoor is het massale protest tegen de maatregel, die al op 1 januari 2011 zou ingaan. Veel mensen kunnen nu thuis worden geholpen met de toediening van de TNF-alfaremmers, dat zou door het voorstel van Klink niet langer mogelijk zijn.


De SP ontving de laatste maanden talloze klachten over het voorstel van de minister. Veel mensen vrezen dat de kwaliteit van zorg achteruit zou gaan. SP-Kamerlid Henk van Gerven noemt het besluit van Klink een eerste stap: “Ik ben blij dat de minister zich iets heeft aangetrokken van het massale protest tegen zijn maatregel. Ik hoop dat hij niet alleen voor uitstel, maar ook voor afstel kiest.”


De minister wil de maatregel nu per 2012 laten ingaan. ‘Een slecht plan’, volgens van Gerven: ‘Als het voorstel van de minister doorgaat, en ziekenhuizen verantwoordelijk worden voor de toediening, dan zullen deze een distributiesysteem moeten gaan opzetten. Dat kost veel geld terwijl het niet beter is voor de patiënt, die liever thuis de behandeling krijgt. Ik blijf er bij de minister voor pleiten om van deze maatregel af te zien. Het doet zowel de ziekenhuizen als de patiënten geen goed.’

 BRIEF VAN DE MINISTER VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

De minister van volksgezondheid, welzijn en sport, Edith Schippers (VVD) heeft op 7 december 2010 verklaart dat de voorgenomen overheveling van de extramurale dure geneesmiddelen (te beginnen met TNF-alfaremmers) naar ziekenhuisbekostiging gepland staat  voor 1 juli 2011. Verwacht wordt dat ziekenhuizen in staat zijn door onderhandeling goede prijsafspraken te maken met de industrie zodat meer doelmatige inkoop kan worden bereikt. In 2011 is hiervoor een besparing geraamd van € 25 miljoen en vanaf 2012 € 50 miljoen structureel. De afspraken welke haar voorganger Ab Klink is overeengekomen met de vorige regering worden zonder schroom van tafel geveegd.


Overheveling TNF-alpha remmers uitgesteld naar 1 januari 2012


De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Edith Schippers heeft de overheveling van TNF-alpha remmers uitgesteld  naar 1 januari 2012. De bezuiniging van 25 miljoen euro dienen door de behandelcentra’s gecompenseerd te worden. Dit na diverse bezwaren van de UMC’s en belangenorganisaties.

Bekostiging dure geneesmiddelen

bij ziekenhuis-

verplaatste zorg.

TNF-alfa blokkerende geneesmiddelen

bij zeldzame niet-geregistreerde indicaties

 Invoering Diagnose Behandeling Combinaties

versie Ab Klink

Eerste reactie  minister Edith Schippers, VVD

Tweede reactie minister Edith Schippers, VVD

Conceptverslag van een

 algemeen overleg over ziekenhuiszorg

 Invoering Diagnose Behandeling Combinaties (DBCs)


Geneesmiddelenbeleid

versie Ab Klink

Geneesmiddelenbeleid.pdf Invoering diagnose behandeling combinaties.pdf tnf-alfa+blokkerende+geneesmiddelen.pdf Vergoeding TNF .pdf Eerste reactie Schippers.pdf Tweede reactie Schippers .pdf Ziekenhuiszorg.pdf Schippers 7 december.pdf